K_About_0043

Kenneth E. Beeker (1950) is a Dutch multidisciplinary visual artist and composer of images, native Suriname, South America. Currently living in Amsterdam. He signs his work as b´ker.

He started drawing at very early age. Although he took drawing lessons at the art painter Nola Hatterman and at NIKK art academy, he considers himself an autodidact.

After a career in bill board painting, he started making oil paintings in 1973. In 1974 he had his first exhibitions in the business society club Het Park and hotel Torarica in Suriname.

As spiritual atheist, non-conformist and freethinker, b’ker likes to position himself as observer and amplifier in this time of abundance of image information.

to be continued…

Amplifying_CNN_HR

Vision

Firm lines and decayed lascivious spots on plastic sheets. Hanging over vivid colors on burlap. Exciting and at the same time pleasantly confronting. The dynamic interaction between the classical and the contemporary. 

As burlap symbolizes the ancient and the traditional, plastic can be considered to represent the present. It embodies the perfect combination. The reflection of our sustainable but also blatant excessive-informative and commercially materialistic era.

On the plastic sheets, the lines and spots manifest themselves as definite as the unrestrained behavior of people on social media and internet. The rising neo-populism, in all its immediacy and impermanence, seems to entice substantial parts of the world population, almost like in an opera.

But moreover it’s all about life and transience. Represented by loosely hung transparent sheets, Functioning like the pages of a book. They each are part of a bigger story. Once placed in the right sequence, the image appears.

Visie

Ferme lijnen en vervaalde wulpse vlekken op plastic vellen, hangend over levendige kleuren op jute: Een spannende en dynamische interactie tussen het traditionele en het hedendaagse. De dialoog van het heden met het verleden.

De jute symboliseert de antieke wereld, de wereld van het verleden en het traditionele. De plastic vellen kunnen worden beschouwd als het canvas van het heden. In al zijn lichamelijkheid het nadrukkelijk aanwezige materiaal. De weerspiegeling van onze duurzame maar ook schreeuwerige overinformatieve, commerciële en materialistische tijd.

Op het plastic manifesteren de lijnen en vlekken zich net zo nadrukkelijk als het ongebreidelde gedrag van mensen op internet en sociale media. Het opkomende neo-populisme dat in al zijn directheid en botheid grote delen van de wereld lijkt te bekoren als in een opera.

Maar bovenal gaat het werk ook over het leven en de vergankelijkheid weergegeven in loshangende transparante vellen die tevens functioneren als de pagina’s in een boek: elke pagina maakt deel uit van een groter verhaal. Eenmaal in de juiste volgorde geplaatst, verschijnt de voorstelling.

Imagination and Inspiration

I work with everything that makes me think, or encourages me to muse philosophically.

In this time of abundance of information of messages and images, it is essential to continue to recalibrate your creative feelers.

In this way I consume and process the images and the stories that I am looking for, or that present themselves and touch a chord in me, then I convert it into a projection.

In my work, the style always serves the subject. In fact, my subject determines and dictates the style.

I call my motives drifts. In my experience, a drift is a complex and disproportionate interaction between controlled and intuitive energies.

I describe my work as visual splurges of unstylish urges.

The physicality of the plastic sheets used as ‘canvas’, their appearance and the meandering reflection of the light causes an effect that is hard for me to describe well, but is complementary, and a natural part of my work.

Enchant your imagination

I paint my subjects on burlap and canvas.

The lines and shading on the plastic sheets function as the direction indicators in a forest. They contribute to the accessibility of the image.

It is up to the viewers to look behind the sheets, and surrender to their imagination, enriching the image with their own interpretation.

Bekoor je verbeelding

Mijn onderwerpen schilder ik op jute en canvas.

De lijnen en arceringen op de plastic vellen functioneren als de richtingwijzers in een bos. Ze dragen bij aan de  toegankelijkheid van de afbeelding.

Het is aan de kijkers om achter de vellen te kijken, zich over te geven aan hun verbeelding en het beeld te verrijken met hun eigen interpretatie.

Zelfportret_03_small

Verbeelding en Inspiratie

Ik werk met alles dat mij aan het denken zet, of mij prikkelt tot een filosofisch mijmeren.

In deze tijd van overvloed aan informatie van berichten en beelden is het essentieel om je creatieve voelsprieten te blijven herijken.

Zo consumeer en verwerk ik selectief de beelden en de verhalen waar ik naar op zoek ben, of die zich bij mij aandienen om die om te zetten in een projectie.

In mijn werk is de stijl altijd dienend aan het onderwerp.

Mijn drijfveren noem ik driften. In mijn ervaring is een drift een complexe en onevenredige interactie tussen gecontroleerde en intuïtieve energieën.

Zelf omschrijf ik mijn werk als visuele uitspattingen van stijlloze driften.

De lichamelijkheid van de plastic vellen die worden gebruikt als ‘canvas’, hun uitstraling en de meanderende reflectie van het licht veroorzaakt een door mij niet goed te beschrijven effect maar is complementair en  een vanzelfsprekend onderdeel van mijn werk.

copyright © 2020 
kenneth e. beeker (b’ker).
All rights reserved.